0.022
thk thk Tue. 16 Sep. 2008 17:33 22 views
Μετά απο αρκετό OCR , να και μια παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας του κου Τεγοπουλου (μονο το ΣΚ μας έφαγε 8 eur για εντυπο spam και ταινίες που θα πάνε στις χωματερές)
Η συνέντευξη του Αλεξάκη στο Έψιλον της 2008-09-14 περί αγίου όρους.


Μία μαφία ντυμένη
στα μαύρα

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ

 

Ο συΥΥραφέας τού  μ.Χ. ξεπερνά το ταμπού που περιβάλλει τη μοναστική πολπεία του Αθω και μιλά για τις απά­τες που εκπορεύονται από εκεί.


Οι ΠεΡιπέτεlΕς ενός φοιτητή κλα­σlκής φιλολογίας, που Επισκέ­πτεται το Αγιον Ορος για να διε­ξαγάγΕΙ μια έρευνα, Είναι η αφορ­μή για να ξΕδιπλώσει ο Βασίλης λ/Εξάκης μια σειρά σημαντικών κατηγοριών κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας και των πρακτικών της Εναντίον της αρχαlΟΕλληνlκής κληρο­νομιάς και του νεΟΕλληνικού κράτους. Στο βιβλίο του μ.Χ. (εκδ. Εξάντας) αναφέρΕI πράγματα σκανδαλώδη, για ένα θέμα που για την Ελληνική πραγματικότητα παραμέ­νΕl ταμπού. Είναι και δlασταυρωμέvα.Ημουν δημοσιογράφος στη "Monde" για δΕκαπέ­ντε χρόνια. Μάλιστα, από Ευσυνειδησία, όταν τελΕίωσα το χειρόγραφο, το έδωσα σε πέντε ιστορικούς και το διάβασαν, για να βεβαιωθώ πως δΕν μου έχει ξΕφύγΕI τίπο­τα» είναι η αφοπλιστική απάντησή του.

 

Στη Γαλλία το βιβλίο σας (<μ.Χ.)) πήρε το Μεγάλο Βραβείο της Ακαδημίας. Στην Ελλάδα, που το θέμα είναι σχεδόν ταμπού, τι αvτιδράσεις είχατε; Η αντί­δραση από την πλευρά του κόσμου ήταν πάρα πολύ θετική- το διαπίστωσα και στις εκδηλώσεις που έγιναν σΕ βιβλιοπωλεία, σΕ πνΕυματικά κέντρα κ.λπ. Βεβαίως, κάθε φορά υπήΡΧΕ κάποια θεούσα που άρχιζε να λέει ότι δΕν Επιτρέπεται να κάνουμΕ κριτι­κή στη θρησκεία και τα λοιπά είναι άνθρω­ποι οι οποίοι ταυτίζουν την Ελλάδα μΕ την Ορθοδοξία, σαν να μην μΠΟρΕί κάποιος να είναι Ελληνας και άθΕΟς ή μη ορθόδοξος.

 

Από την Εκκλησία είχατε αντιδράσεις; Η γΕνική γραμμή (και το ξέρω καλά από μέσα) που έδωσε το Αγιο Ορος, Είναι να μη γίνει λόγος για το βιβλίο, να αποσιωπηθεί, διότι δΕν έχουν απαντήσεις στα σΤΟΙΧΕία που δίνω, δεν μπορούν να τα ανασΚΕυάσουν. Νομίζω πως είναι η στιγμή, δηλαδή, να γί­νΕΙ μια μεγάλη συζήτηση στην Ελλάδα μΕ θέμα το διαχωρισμό Εκκλησίας - κράτους, Επιτέλους Διότι το βασικό πρόβλημα είναι ΕΚΕί. ΔΕν μπορούμε να διδάσκουμε την αρ­χαία φιλοσοφία μέσα σε τάξεις όπου έχου­μΕ τον άγιο Αντώνιο ή δεν ξέρω ποιον άλλο. Ή θα έχουμε τους αγίους μέσα στις τάξεις ή θα έχουμπονΣωκράτη, τον Αριστοτέλη, τον Πυθαγόρα. Αυτοί οι δύο κόσμοι δΕν μπορούν να συνεργήσουν είναι η ΠΕλώρια απάτη πάνω στην οποία βασίζεται ο δήθεν νεοελληνlκός πολιτισμός Απάτη, την οποία εξύμνησΕ και η Χούντα. Ολα αυτά περί ελλη­νοχριστιανικού πολιτισμού είναι απόψεις της άιφας Δεξιάς Οι άνθρωποι της "Ζωήι;" και του Αγίου Ορους Είναι κατά βάσιν ακρο­δΕξιοί. Αυτό ΕξηγΕί και το ότι συνεργάστη­καν άριστα μπον Χίτλερ και ανάρτησαν φω­τογραφίες του σε όλΕς τις μονές.

 

Συνεργάστηκαν και με αντάρτες, όμως. Ακολουθούν την πολιτική που τους υπαγο­ρΕύουν τα συμφέροντά τους Συμφιλιώθη­καν με τους αντάρτες τη στιγμή που νόμι­ζαν ότι αυτοί μπορούσαν να κερδίσουν τον Εμφύλιο. Μόλις όμως Είδαν πως χάνουν, το γύρισαν από την άλλη πλευρά. Είχαν υπογρά­ΨΕΙ συμφωνίες και μΕ τους αντάρτες, βε­βαίως, για να μη θιγούν τα προνόμιά τους Η μόνιμη πολιτική του Αγίου ορους είναι να κρατήσΕΙ τα προνόμια και τα λεφτά του. Μεγάλη µερίδα της κοινής γνώµης δεν τα γνωρίζει αυτά, είναι απληροφόρητη και οι πολιτικοί δεν τολµούν να τα πουν. Ακόµη και του ΚΚΕ δεν τολµούν να κηρύξουν πό­λεµο ενάντια στο Αγιο Ορος. Το Σπίτι του Λαού στον ΠερισσόχτίστηΚΕΕν µέρει µελε­φτά που έδωσαν οι µοναχοί.

 

Εχετε εικόνα πόσο µεγάλη είναι η περι­ουσία του Αγ. ορους;OXI. Το υπουργείο οικονοµικών περίπου πριν από τρία χρόνια τους ζήτησε τη λίστα των ακινήτων τους σε όλη την Ελλάδα. Αρνήθηκαν να τη δώσουν.

 

Και τι τα κάνουν οι µοναχοί τόσα χρήµα­τα, ενώ διαβιούν εν πενία; Το να προ­σθέτεlς µηδενικά σε έναν λογαριασµό είναι µία εξουσία. Αυτοί µπορεί αύριο να χρηµα­τοδοτήσουν ένα κόµµα, έναν υποψήφιο. Ε­τσl εξηγείται, κατά τη γνώµη µου, το ότι καµί­α κυβέρνηση και το υπουργείο οικονοµικών δεν τόλµησε να διαµαρτυρηθεί όταν σιώπη­σαν οι µοναχοί και αρνήθηκαν να δώσουν τα στοιχεία. Και το ΠΑΣΟΚ διευκόλυνε σκαν­δαλωδώς τους Αγιορείτες όταν ο Λαλιώτης απάλλαξε από τη φορολογία όχι µόνο τα µο­ναστήρια στο Αγιο Ορος, αλλά και τα µετό­χια τους. Αυτοί πληρώνουν και τη βενζίνη φτηνότερα από τους άλλους Ελληνεζ. Μι­λάµε για αµύθητες περιουσίεζ. Σκεφτείτε ότι εδώ και χίλια χρόνια αυτά τα µοναστή­ρια δεν έχουν σταµατήσει να κληρονοµούν σπίτια και γη από όλους τους Ελληνες.

 

Διεκδικούν και δηµόσια περιουσία ... &laquo;Οι πολιτικοί µας είναι πεπεισµένοι ότι δεν µπο­ρούν να κυβερνήσουν την Ελλάδα χωρίς τη συγκατάθεση της Εκκλησίας. Κατά συνέ­πειαν, κανείς δεν τολµά να κηρύξει πόλεµο στο Αγιο Ορος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος µόνο έκανε ένα πρώτο βήµα, που τους πήρε κά­ποιες εκτάσεις για να τις δώσει στους πρό­σφυγες. Δηλαδή, δεν τους αρκεί αυτή η πε­λώρια έκταση του Αγίου Ορους, δεν τους αρκεί που έχουν απαλλαγή από κάθε φορο­λογία, που παίρνουν πουρµπουάρ 2,5 εκατ. ευρώ το χρόνο για τις εκτάσεις που τους πή­ρε ο Βενιζέλος διεκδικούν και άλλα πράγµα­τα παντού. Και όλα αυτά µε τι χαρτιά; Με ε­κείνα που έχουν από τη Βυζαντινή Αυτοιφα­τορία! Κωµικοτραγικό! Τι σχέση έχει το νεο­ελληνικό κράτος µε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, για να τα θεωρεί αυτά νόµιµα;

Εβλεπα κάτι θεολόγους στην τηλεόρα­ση πρόσφοτα, οι οποίοι προβάλλουν το θολό επιχείρηµα, "Εδώ είναι µια πολιτεία χιλίων ετών". Δηλαδή, κάποιος που κάνει απάτες τόσα πολλά χρόνια είναι νόµιµος; Και η µα­φία της Ιταλίας έχει µια παµπάλαια ιστορία. Τα µπλέκουν όλα µαζί, βλέπετε, το συναί­σθηµα, τη θρησκεία, το Βυζάντιο ... Ολα αυ­τά έχουν έναν σκοπό: να πλουτίζουν τα µο­ναστήρια και να µη δίνουν λογαριασµό σε κανέναν. Ο Εφραίµ και ο "υπουργός Οικο­νοµικών" του, ο Αρσένlος, είναι από τους πλουσιότερους ανθρώπους που υπάρχουν στην Ελλάδα, ίσως και στον κόσµο. Δεν µι­λάµε τώρα για κοµποσκοίνια, µιλάµε για πο­λυκατοικίες στην Πανεπιστηµίου, στηνΤσι­µισκή στη Θεσσαλονίκη και παντού&raquo;.

 

Γιατί αναφέρετε αυτούς τους δύο; Οι άλλοι µοναχοί δεν έχουν λόγο σε ό, τι ανήκει στη µονή; Οι άνθρωποι των µο­ναστηριών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Είναι οι διευθυντές, οι οποίοι διακινούν το χρήµα και αποφασίζουν, και οι οποίοι περι­βάλλονται από λακέδες. Η εξουσία ανήκει στον ηγούµενο και στους περί αυτόν. Εχου­µε µέσα στα µοναστήρια µια µικρή δικτα­τορία, όπου αυτοί κάνουν ό,ΤΙ θέλουν και οι υπόλοιποι είναι σούζα, στρατιωτάκια. Ολα τα µοναστήρια είναι πλουσιότατα. Για τη Μονή Βατοπεδίου είναι γνωστότατο, είναι πιο επηρµένοl βέβαlα.

 

Χρειάζονται λεφτά για αναστηλώσει ς, για ένα σωρό πράγµατα. Εγώ είδα χεl­ρόγραφα σε άθλιο χάλι στη Μονή Βατοπε­δίου, τυλιγµένα σε κουρέλια· δήθεν δεν έ­χουν τα λεφτά να τα συντηρήσουν, που είναι κι αυτό µία απάτη. Με βάση αυτήν την απά­τη έχουν αποσπάσει 300 εκατ. (ο αριθµός είναι ελεγµένος) από την Ε.Ε. Και το δήθεν ενδlαφέρον τους για τη συντήρηση των µο­ναστηριών είναι και αυτό απάτη. Από δικά τους λεφτά δεν είχαν κάνει τίποτα, άφηναν τις µονές µlσοκατεστραµµένες και µία από αυτές, η Μονή Σταυρονlκήτα, κινδύνευε να πέσει µέσα στη θάλασσα. Εκαναν µερικά έρ­γα µόνον όταν τους έδωσε η Ε. Ε. λεφτά! Υπάρχεl κι εκείνη η εκκλησία στις Καρυ­ές που έχουν ρίξει τσιµέντο και οι τοιχογρα­φίες του Πανσέληνου δεν αναπνέουν και καταστρέφονταl. Δεν θέλουν έλεγχο ούτε α­πό το υπουργείο οικονοµικών ούτε και α­πό κάποια ελληνική υπηρεσία που θα µπο­ρούσε να προστατεύσει ορισµένα έργω>.

Γράφετε ότι δεν έχει γίνει ούτε µία αρ­χαιολογική ανασκαφή στο Αγιο Ορος. Το απαγορεύουν τελείως. Το Αγιο Ορος χτίστηκε σε µια περιοχή όπου υπήρχαν πέ­ντε αρχαίες πόλεις! Εµαθα ότι ένα ολόκλη­ρο άγαλµα βρέθηκε όταν έφτιαχναν και­νούργιο πάτωµα στο κελάρι της Μονής Βατοπεδίου και, αντί να το βγάλουν από εκεί, το σκέπασαν µε τσιµέντο και συνε­χίζουν να χρησιµοποιούν την ι<άβα. Τόση είναι η περιφρόνηση που έχουν απέναντι στην αρχαιότητα. Ι<αι η άλλη, η περιφρό­νηση η µεγάλη, είναι απέναντι στο ελλη­νικό κράτος. Αυτοί ζουν µε το µύθο της Βυζαντινής Αυτοιφατορίας. Θεωρούν ότι είναι κληρονόµοι µιας αυτοκρατορίας, εξ ου 1<01 τα κείµενα που προβάλλουν για να διεκδικήσουν εκτάσεις.

Είναl χαρακτηριστικό το ότι δεν βλέ­πει κανείς την ελληνική σηµαία στο Αγιο Ορος· βλέπει µόνο τη βυζαντινή. Η έπαρ­ση, ίσως όχι όλων των ηγούµενων, αλλά τουλάχιστον του Εφραίµ, είναι πελώρια. Θεωρεί ότι είναι πολύ πιο πάνω από τον Ι<αραµανλή αυτός. Αυτή είναι η νοοτροπία της ηγεσίας των µοναστηριών - διότι από κει και κάτω, µε τους νέους καλόγερους, τους δόκιµους, είναι ένα άλλο µεγάλο θέµα, ηθικό, ανθρώπινο. Το ότι υπάρχει µια συνε­χής παραβίαση των δικαιωµάτων του ανθρώ­που στο Αγιο Ορος είναι βέβαιο.

Τι εννοείτε; Δείτε το σχολείο στις κα­ρυές. Δεν είναι θρησκευτικό, είναι δήθεν κανονικό σχολείο, όπου είναι εγκλωβlσµέ­να παιδιά 12-18 ετών, τα οποία µεγαλώ­νουν χωρίς να βλέπουν γυναίκα. Αυτό το τερατώδες πράγµα χρηµατοδοτείται από το υπουργείο Παιδείαςl Εχουµε κατάφω­ρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµά­των. Πώς εγκλωβίζεις παιδιά σ' έναν χώρο όπου δεν υπάρχει ούτε µία γυναίκα; Κα­νείς δεν τόλµησε να το σχολιάσει αυτό.

Υπάρχει και αρχαιοκαπηλία. Αρχαιότη­τες που έχουν βρεθεί στο Ορος πουλήθη­καν στο εξωτερικό· εξαφανίζονται µυστη-ριωδώς βυζαντινά εικονίσµατα, τα οποία ύστερα από καιρό βρίσκονται στο Αζερ­µπα·ιτζάν ή όπου αλλού. Οι πυρκαγlές που ξεσπάνε σε µοναστήρια είναι για να δικαι­ολογήσουν την εξαφάνιση βυζαντινών ει­κόνων που έχουν πουληθεί. Το Αζερµπαϊ­τζάν δΕνΤΟ λέω τυχαία. Η Ιντερπόλκυνηγάει έναν µοναχό που κατέφυγε εκεί.

Αναφέρετε και για αυτοκτονίες µονα­χών ... Εχουν αυτοπυρποληθεί µοναχοί και, µάλιστα, την ηµέρα του Πάοχα. Οι αυ­τοκτονίες είναι συχνό φαινόµενο. Αυτό δεν βγαίνει έξω, δεν επεµβαίνει κανένας αναιφιτής ή εισαγγελέας. Αµφιβάλλω αν οι ίδιοι οι γονείς των παιδιών αυτών το ξέ­ρουν. Εχουν δικαίωµα ζωής και θανάτου πάνω στους νεαρούς που βρίσκονται εκεί, οι οποίοι συχνά, όπως συµβαίνει στο στρα­τό, όπως συµβαίνει και στις φυλακές, περ­νάνε πάρα πολύ σοβαρές κρίσεις.

Δεν βρήκατε κατάνυξη, πνευµατική α­νάταση ή µια θετική στάση ζωής; Βρή­κα µερικούς συµπαθείς µοναχούς, συνή­θως πολύ ηλικιωµένους, που δεν ενδια­φέρονται για το χρήµα, δεν ενδlαφέρονται για τη µαφία που λειτουργεί εκεί και έχουν µεγάλο πρόβληµα µε την κατάντια των µο­ναστηριών. Βεβαίως, αυτοί πιστεύουν­και αυτό είναι σεβαστό. Δεν είναι σεβαστό, όµως, να εξαπατά κανείς το ελληνικό δη­µόσιο ή να ασκεί πολιτική εξουσία.Δυστυχώς, το κυρίαρχο στοιχείο του Αγίου Ορους είναι το ενδιαφέρον για τα οικονοµικά. Ο µανδύας του µοναχού lφύ­βεl πίσω του µια µορφή θρησκευτικού κα­πιταλισµού, ο οποίος είναι σκληρότατος. Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά τις τεράστι­ες περιουσίες που έχουν αυτοί οι άνθρω­ποι (που ισχυρίζονται ότι είναι άνθρωποι του Θεού), δεν κάνουν κανένα κοινωφε­λές έργοl Θα µπορούσαν να χρηµατοδο­τούν γηροκοµεία, νοσοκοµεία, ορφανο­τροφεία ... Ούτε στους Πελοποννήσιους, όταν κάηκαν τα σπίτια τους, δεν έδωσαν κάτι. Αν οι ίδιοι σέβονταν λίγο περισσότε­ρο τη θρησκεία τους, αν φέρονταν λίγο καλύτερα σε σχέση µε τις αρχές αυτής της θρησκείας, θα τους σεβόµουν κι εγώ λίγο παραπάνω. Αλλά εδώ µιλάµε για µια αλη­τεία, µία µαφία ντυµένη στα µαύρα!&raquo;